لینک های dl75 به علت افزایش ترافیک سرور دارای افت سرعت شدن به زودی مشکل حل خواهد شد.

auth

 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$31M
 • فروش کل $139M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$10M
 • فروش کل $12M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$9M
 • فروش کل $90M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$8.4M
 • فروش کل $9.7M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته$7.8M
 • فروش کل $167M
 • هفته اکران 6
 • فروش اخرهفته$7.4M
 • فروش کل $266M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$3M
 • فروش کل $3.5M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$1.5M
 • فروش کل $23M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$1.4M
 • فروش کل $15M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$1.3M
 • فروش کل $1.4M